Àrees de pràctica

Dret Administratiu i Medi Ambient

bdu-administratiu-black

Assessorament en la implantació d’activitats i serveis amb gran especialització en equipaments comercials.

Assessorament i defensa en expedients sancionadors.

Contractació pública, assessorament i revisió de Plecs de contractació pública i Concursos.

Adequacions d’activitats a la normativa ambiental.

Implantació d’activitats en sòls urbanitzables.

Gestió de llicències i permisos de Plantes de Tractaments de residus, Allotjaments de Turisme, etc.

Expedients de responsabilitat patrimonial de l’Administració.

Procediments judicials dins la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

Expedients expropiatoris. Tant per raons urbanístiques com per interès públic.

Dret Urbanístic

bdu-urbanistic-black

Redacció dels diferents instruments de Planejament General o Derivat —Plans d’Ordenació Urbanística Municipal, Plans Parcials, o Especials, entre d’altres—, així com la seva tramitació, modificació o impugnació, si s’escau.

Elaboració d’informes i dictàmens sobre el règim jurídic-urbanístic d’una finca i les possibles afectacions urbanístiques. Due diligence.

Formulació d’al·legacions i/o recursos envers els acords d’aprovació dels instruments de planejament urbanístic general i/o derivat.

Negociació i redacció de convenis urbanístics.

Responsabilitat patrimonial de l’administració per lesió patrimonial.

Redacció de Projectes de Reparcel·lació, resolució de les al·legacions formulades durant el termini d’informació pública i tramitació fins a la seva aprovació definitiva i inscripció al Registre de la Propietat.

Assessorament a les Juntes de Compensació, Associacions Administratives de Cooperació, i altres Entitats Urbanístiques Col·laboradores, portant a terme els serveis de secretaria i supervisió jurídica.

Assessorament jurídic a particulars i/o empreses amb finques incloses dins d’un Projecte de Reparcel·lació.

Assessorament jurídic davant l’afectació d’una finca subjecte a expropiació, en tot el procediment i fins a la seva resolució.

Negociació per la determinació del just preu i seguiment fins al seu pagament.

Assessorament jurídic davant l’administració actuant i el Jurat d’Expropiació Forçosa.

Assessorament jurídic davant de la jurisdicció contenciosa administrativa per a la impugnació dels acords que posin fi a la via administrativa.

Assessorament jurídic en la tramitació de llicències i altres autoritzacions urbanístiques/municipals/sectorials.

Assessorament jurídic en els expedients de disciplina urbanística, tals com expedients de restauració de la legalitat urbanística i/o expedients sancionadors.

Anàlisi i assessorament previs a la implantació d’un projecte immobiliari, seguiment de les oportunes autoritzacions i llicències, estudis d’impacte ambiental, paisatgístic, inundabilitat, mobilitat, etc.

Especialització en les llicències d’implantació d’activitats comercials.

Contacta

 

No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres si tens qualsevol dubte o pregunta o per demanar informació sobre qualsevol dels nostres serveis.

bdu@bdurbanisme.com

93 215 47 37 (Barcelona)
972 42 66 77 (Girona)